1. Varstvo osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov  (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1,  in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 – popr.; angl. »General Data Protection Regulation« – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b.).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili, jih posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.

Zagotavljamo vam, da bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov. 

2. Uporaba informacij javnega značaja

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na naših spletnih straneh, informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabnik pravilno povzame vsebine s portala AK Ravne (www.akravne.si) in morebitno avtorstvo.

Izjema ne velja za uradna besedila z zakonodajnega in upravnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve, in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarja za posledice.